Northern Samoyed Society (UK)

Samoyed Puppy of the Year

Vandreem Imperial Capri for Berezniki JW

Owned by Lisa Bobrowski