Nikolaevsk Samoyeds

 

 

 

 

17

Champions bred by Nikolaevsk

 

NZ Ch. Nikolaevsk Kezhma

NZ Ch. Nikolaevsk Dushenka

NZ Ch. Nikolaevsk Natika

NZ Ch. Nikolaevsk Natalia

NZ Ch. Nikolaevsk Narinda Maya

NZ Ch. Nikolaevsk Nietschze

NZ Ch. Nikolaevsk Temujin

NZ Ch. Nikolaevsk Kaamin

NZ Ch. Nikolaevsk Kalandra

NZ Gr. Ch. Nikolaevsk An Bye Lay

NZ Ch. Nikolaevsk Zaa Yantar

NZ Ch. Nikolaevsk Zaa Mila

NZ Ch. Nikolaevsk Seka Csardas

NZ Ch. Nikolaevsk Seka Sophie

NZ Ch. Nikolaevsk Mi Roza

NZ Ch. Nikolaevsk Mii Amyela

NZ Ch. Nikolaevsk Mii Zima

NZ Ch. Nikolaevsk New Beginning

NZ Ch. Nikolaevsk Reuben Jane

NZ Ch. Nikolaevsk Mission-To-Venus